Ondernemingsgegevens

Beatrix (Beatrice) Van der Linden
Lange Kroonstraat 98, 2530 Boechout
info@beatricevanderlinden.be
+32 3 455 55 58

Ondernemingsnummer: 893.885.880
BTW-nummer: BE 0893.885.880
Bankrekeningnummer: BE40 9795 4768 7263

 

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Beatrix Van der Linden, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Lange Kroonstraat 98, 2530 Boechout, BTW BE 0893.885.880 Beatrix Van der Linden, RPR Beatrix Van der Linden, (hierna “Producent” genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna “Voorwaarden” genoemd) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (hierna “Klant” genoemd). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Producent aanvaardt de Klant automatisch deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Producent aanvaard zijn.   

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Cd’s worden steeds verstuurd door gebruik van de diensten van Bpost. Leveringskosten zijn dan ook onderhevig aan prijswijzigingen bij Bpost en gelden slechts voor een bestelling van maximaal 4 cd’s. Voor een bestelling van meer dan 4 cd’s dient contact opgenomen te worden met de Producent om de correcte prijs van de verzendkosten op te vragen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Producent niet. De Producent is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Producent is in geen geval aansprakelijkin geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld wat maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze betreft, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Producent, waarvan de bereikbaarheidsgegevens te vinden zijn in artikel 9.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Producent. De Producent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan een cd bestellen door middel van de webshop op de website www.beatricevanderlinden.be. 

Daartoe stopt de Klant één of meerdere cd’s in zijn winkelmandje via de “In winkelmand”-knop. Door op het winkelmand-icoontje te klikken kan de huidige bestelling geraadpleegd worden. Het aantal cd’s kan steeds gewijzigd worden via de pijltjes in het winkelmandje. De Klant kan maximum 4 cd’s tegelijk bestellen.  

Onderaan de pagina kan de Klant verder naar het vervolg van het bestelproces, waar hij zijn adresgegevens dient op te geven. De Klant heeft hier tevens de mogelijkheid tot het toevoegen van bestelnotities.    

Onderaan de pagina kiest de Klant zijn geprefereerde betaalwijze. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via kredietkaart (VISA, Mastercard, American Express),

via bankkaart (Bancontact / Mister Cash),

iDEAL,

via overschrijving op rekeningnummer BE40 9795 4768 7263.

De Producent is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden wereldwijd geleverd. De levering gebeurt door Bpost. De levertermijn bedraagt doorgaans enkele werkdagen binnen België. Afwijkingen hiervan vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Bpost. Voor leveringen wereldwijd kan de levertermijn oplopen. Voor meer informatie over de leveringstermijnen van Bpost, raadpleeg www.bpost.be.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Producent.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Producent was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Producent.

De Klant verbindt er zich toe,  zo nodig, derden op het eigendomsvoorbehoud van de Producent te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Producent.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Producent via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per brief of per e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Zie artikel 9 voor informatie met betrekking tot de geijkte kanalen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Producent heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Producent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De portokosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Producent zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Producent alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de Producent op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Producent wachten met de terugbetaling totdat de Producent alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering, dan de door de Producent geboden goedkoopste standaard levering, worden niet terugbetaald.

De Producent betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht.  De klant zak geen extra kosten worden aangerekend voor de voornoemde terugbetalingen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Producent, voor bereikbaarheid  zie artikel 9, en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Producent.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Producent zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

Artikel 9: Bereikbaarheid Producent

De Producent is bereikbaar via:

het telefoonnummer +32 3 455 55 58 van Beatrix Van der Linden,

via e-mail gericht aan info@beatricevanderlinden.be, 

per post op het adres: Lange Kroonstraat 98, 2530 Boechout. 

Eventuele klachten kunnen aan de Producent gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Producent beschikt, is de Klant ingeval van niet of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de Producent zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De Producent respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende twee doeleinden: het verwerken van de bestelling en het versturen van een nieuwsbrief.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

De website www.beatricevanderlinden.be maakt gebruik van First Party Cookies, technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf en die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de website heeft gedaan. Daarnaast zijn er eveneens Third Party Cookies aanwezig: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. Bijvoorbeeld: cookies van Google Analytics voor het verzamelen van websitestatistieken.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser via de help functie. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – Niet-verzaking

Indien een bepaling in een artikel van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk  welk  moment door de Producent om een van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en door de algemene verkoopsvoorwaarden van de Producent. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.   

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

De Producent heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/ecommercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Producent zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het Onlinegeschillenbeslechting-platform van de Europese Unie.